Producten

Speciaal

Leveringsvoorwaarden


Aendservice.com Algemene (leverings)voorwaarden Versie1.0
Aendservice.com is onderdeel van Handelsonderneming Nijhuis
Op verzoek zenden wij het U ook toe

Overeenkomst, bestelling: de overeenkomst tussen Aendservice en koper.
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Aendservice.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van Aendservice.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden door Aendservice. Alleen de versie van de algemene voorwaarden waarmee in beginsel van de overeenkomst akkoord is gegaan geldt. In het geval dat deze algemene voorwaarden gewijzigd worden zal Aendservice voldoen aan haar informatieplicht.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
1.5 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid alle overige bepalingen onverlet.
Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes uitgebracht door Aendservice zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling schriftelijk door Aendservice is bevestigd. Bij bestellingen die via onze webshop geplaatst zijn, gebeurt dit door middel van een, al dan niet automatisch gegenereerde, email.
2.3 Aendservice behoudt zich het recht voor bestellingen met opgave van reden te weigeren, ook als de in lid 2 genoemde automatische gegenereerde bevestiging al verstuurd is. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt de koper hier altijd schriftelijk van op de hoogte gebracht.
Artikel 3 - Leveringstermijn
3.1 Genoemde leveringstermijnen zijn, tenzij anders vermeld, altijd bij benadering, gezienAendservice hiervoor afhankelijk is van toeleveranciers, transportfirma's en dergelijke.
3.2 In geval van vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op het moment van ontvangst van het volledige bedrag.
3.3 Indien de levertermijn meer dan 30 dagen bedraagt, zal de koper hiervan, binnen een maand na plaatsing van de bestelling, doorAendservice op de hoogte gesteld worden. De koper heeft dan het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Artikel 4 - Levering; risico-overgang
4.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten geleverd worden aan de koper.
4.2 Bij beschadiging tijdens dan wel voor het transport van de bestelling dient de koper Aendservice zo snel mogelijk, doch binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen, dan wel het pakket aan de deur te weigeren en het retour te laten zenden.
4.3 Aendservice zal het pakket, indien deze beschadigd aangeboden was aan de koper en retour gezonden is opnieuw verzenden aan de koper.
Artikel 5 - Prijzen
5.1 Alle genoemde bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, Incl BTW. Toeslagen als verzend- en transportkosten en andere toeslagen zullen voor het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt worden aan de koper.
5.2 Aendservice is gerechtigd prijsstijgingen die voortkomen uit bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, transportkosten en dergelijke, door te berekenen in de prijzen, ongeacht of de overeenkomst al tot stand is gekomen tenzij de koper de prijs al betaald heeft. De koper heeft hierbij het recht om de overeenkomst op afstand te ontbinden, tenzij Aendservice besluit om alsnog voor de overeengekomen prijs te leveren.
5.3 Een stijging van de prijzen door verhoging van de BTW of andere overheidsingrepen zal altijd worden doorberekend, en geeft de koper geen recht op het ontbinden van de overeenkomst.
Artikel 6 - Betaling; zekerheid
6.1 Er zijn verschillende mogelijkheden voor betaling; vooruitbetaling per bank/giro of anders overeengekomen.
6.2 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Aendservice zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dit schriftelijk meegedeeld en wordt de bestelling onder rembours of na vooruitbetaling toegezonden.
6.3 Indien de koper kiest voor verzending onder rembours, is dit verplicht het pakket aan te nemen van de koerier. Indien de koper dit niet doet en het pakket retour wordt gestuurd door de koerier, is de koper hiervoor een bedrag van € 20,- verschuldigd.
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Aendservice, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
7.2 Aendservice is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Aendservice zijn gebleven terug te (laten) nemen.
Artikel 8 - Zichttermijn
8.1 De koper heeft het recht om de geleverde goederen binnen vijf werkdagen na aflevering te retourneren indien de goederen niet overeen komen met hetgeen er besteld is. U dient hiervoor eerst schriftelijk te reageren, en hierbij dient het product ongebruikt te zijn en in originele, onbeschadigde verpakking te zitten.
8.2 De rechtstreekse kosten voor het retourzenden zijn voor de koper.
8.3 Als aan lid 1 voldaan wordt dan betaald Aendkabel de betaalde prijs binnen 30 dagen terug.
Artikel 9 - Garantie
9.1 Aendservice garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de kwaliteit van de geleverde artikelen gedurende 12 maanden na levering. Bij levering aan bedrijven geldt een termijn van 6 maanden.
9.2 Garantieaanspraken kunnen enkel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek bij Aendservice worden ingediend.
9.3 De garantie houdt in datAendservice het product kosteloos vervangt of repareert, dit ter keuze van Aendservice.
9.4 De garantie vervalt indien:
-sprake is van foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet opvolgen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
-de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid
- Aendservice niet binnen de gestelde termijn op de hoogte is gebracht van het defect
-sprake is van oorzaken van buitenaf, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen.
-de schade is ontstaan door poging tot reparatie door ongecertificeerde reparateurs.
9.5 Alle garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de wet aan de koper toekent.
Artikel 10 - privacy
10.1 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de bestellingen, en worden zodoende niet aan derden verstrekt.
10.2 Tenzij de koper hier bij het bestellen bezwaar tegen heeft gemaakt, worden de e-mailadressen gebruikt voor digitale mailings naar u deze worden niet aan anderen verschaft.
10.3 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door Aendservice nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Aendservice contact opnemen.
Artikel 11 - Geschillen
11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor klachten kunt u schriftelijk terecht bij het volgende adres: Aendservice Klachtencommissie
Hendrikstraat 6 4744BK Bosschenhoofd
11.2 Aendservice streeft er naar om eventuele geschillen in overleg en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan zullen geschillen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.